ارومیه، خیابان استادان، مجتمع ایران زمین ، طبقه 3 ، واحد 44
info@boraacademy.ir
044-33453845
تماس با ما

دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت

۱- دانشگاه آنکارا ( Ankara University)

۲- دانشگاه آتاترک ارزروم ( Ataturk university)

۳- دانشگاه اگه ازمیر (Ege university)

۴- دانشگاه حاجت تپه ( Hacettepe university)

۵- دکوز ایلول (Dokuz Eylül University)

۶- دانشگاه استانبول (Istanbul University)

۷- دانشگاه خصوصی کوچ ( Koc University)

۸- دانشگاه قاضی ( Gazi University )

۹- دانشگاه کاتب چلبی ازمیر( Izmir Katip Celebi University )

۱۰- دانشگاه خصوصی باهچه شهیر (Bahçeşehir University)

۱۱- دانشگاه خصوصی  باشکنت (Başkent University)

۱۲- دانشگاه خصوصی یدی تپه (Yeditepe University)

۱۳- دانشگاه مارمارا (Marmara University)

۱۴- دانشگاه ۱۹ مایس(Ondokuz Mayis University)

۱۵- دانشگاه خصوصی آجه بادام (Acıbadem University)

۱۶- دانشگاه خصوصی آیدین استانبول (Istanbul Aydın university)