ارومیه، خیابان استادان، مجتمع ایران زمین ، طبقه 3 ، واحد 44
info@boraacademy.ir
044-33453845
تماس با ما

دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم

گروه الف (ممتاز)

 1. Bilkent University / Bilkent Üniversitesi
 2. Bogazici University / Bogaziçi Üniversitesi
 3. Hacettepe University / Hacettepe Üniversitesi
 4. Koc University / Koç Üniversitesi
 5. Middle East Technical University / Orta Doĝu Teknik Üniversitesi
 6. Sabanci University / Sabancı Üniversitesi

گروه ب (خوب)

 1. Ankara University / Ankara Universitesi
 2. Çankaya University / Çankaya Üniversitesi
 3. Cukurova University / Çukurova Üniversitesi
 4. Dokuz Eylul University / Dokuz Eylül Üniversitesi
 5. Ege University / Ege Üniversitesi
 6. Erciyes University / Erciyes Üniversitesi
 7. Gazi University / Gazi Üniversitesi
 8. Istanbul Technical University / Istanbul Teknik Üniversitesi
 9. Istanbul University / Istanbul Üniversitesi
 10. Karabuk University / Karabük Üniversitesi
 11. Marmara University / Marmara Üniversitesi
 12. Yildiz Technical University / Yıldız Teknik Üniversitesi

گروه ج (متوسط)

 1. Akdeniz University
 2. Anadolu University
 3. Atılım University
 4. Bahçeşehir University (BAU)
 5. Eskisehir Osmangazi University
 6. Istanbul Aydin University
 7. Istanbul Bilgi University
 8. Izmir Institute of Technology
 9. Izmir University of Economics
 10. Kadir Has University
 11. Kocaeli Univerity
 12. KTO Karatay Universitesi
 13. Ondokuz Mayis University
 14. Ozyegin University
 15. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
 16. Sakarya University
 17. Selcuk University / Selcuk Universitesi
 18. Uludag University / Uludag Universitesi
 19. University of Gaziantep / Gaziantep Universitesi
 20. Yeditepe University